Disclaimer Werken Bij Janssen de Jong Groep

Janssen de Jong Werken bij alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan werkenbij.jajo.com werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Janssen de Jong Groep Werken Bij aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Janssen de Jong Groep Werken Bij aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Janssen de Jong Werken bij worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Janssen de Jong Groep Werken Bij.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.